دسترسی سریع
 
تاریخ : دوشنبه 15 مرداد 1397     |     کد : 983

آگهی مناقصه

آگهی عمومی مناقصه

آگهی عمومی مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین مراکز دفن جدید و قدیم

 سازمان مديريت پسماندهای  شهرداری تبريز به استناد مجوز شماره 1008-1715مورخه  1397/04/19 هیئت مدیره سازمان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین به شرح زیر، با شرايط اعلامی در اسناد مناقصه به مدت یکسال شمسی اقدام نمايد.
1- بلدوزر D8  به تعداد دو 2 دستگاه- هر دستگاه میانگین 12ساعت در طول شبانه روز با قیمت پایه هر ساعت 550/000 ریال برای هر دستگاه
2- غلطك بزرگ ويبره‌اي خودرويي یا پاچه بزی(بافشاركوبش100تن) مجهز بودن لاستيك هاي خودرو به زنجير -  به تعداد یک دستگاه -  میانگین 12ساعت در طول شبانه روز با قیمت پایه هر ساعت 331/279 ریال
3- كمپرسي 10 چرخ با ماشين آلات بارگيري- به تعداد یک  1 دستگاه- حداقل10سرویس بصورت روزانه با قیمت پایه هر سرویس 320/548 ریال
محل اجرای عملیات : مراکز دفن پسماندهای شهری شهر تبریز، واقع در كيلومتر13 جاده اسپيران که ميزان کل برآورد اولیه:  7/439/000/000  (هفت میلیارد و چهارصد و سه و نه میلیون ريال) و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  000/000/372 (سیصد و هفتاد و دو میلیون ریال) می باشد.
لذا کليه اشخاص حقیقی یا حقوقی  حائز شرایط می توانند از تاریخ  1397/05/14  تا 1397/05/24  جهت دريافت اسناد شرکت در مناقصه و تسليم پيشنهادات به آدرس: تبريز- ميدان آذربايجان بطرف فرودگاه - نرسيده به پل آجي چاي- سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز مراجعه نمايند. شماره تماس:4-32613831-041
آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تاساعت 14/15روز چهارشنبه مورخه 05/24/1397 بوده و پیشنهادهاي واصله رأس ساعت 14/30همان تاریخ در کمیسیون مناقصه در محل ساختمان مرکزی سازمان مدیریت پسماند باز و قرائت خواهد شد، همچنين حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنها مجاز خواهد بود.کلیه پیشنهاد دهندگان بایستی اسناد ومدارک دریافت شده را با قید قبولی شرایط امضاء وضمیمه اسناد نموده و تسلیم نمایند.
علیرضا اصغری – مدیر عامل
 


حسن رفیعی هشجین