دسترسی سریع
 
تاریخ : سه شنبه 25 دي 1397     |     کد : 1023

آگهی مزایده

آگهی مزایده عمومی ضایعات

مزایده ضایعات

سازمان مديريت پسماندهاي  شهرداري تبريز به استناد مجوز شماره 1008-5142 مورخه 1397/09/20 هيئت مديره محترم سازمان در نظر دارد نسبت به  برگزاري  مزايده ضايعات ذيل با شرايط اعلامي در اسناد مزايده اقدام نمايد.
متقاضيان مي توانند از تاريخ 1397/10/25 تا 1397/11/08 جهت دريافت اسناد و شرکت در مزايده به آدرس: تبريز ميدان آذربايجان- به طرف فرودگاه- نرسيده به پل آجي چاي- سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز مراجعه نمايند.
 شماره تماس: 32611117-041 - وب سايت سازمانwww.pasmand.tabriz.ir   
آخرين مهلت دريافت پيشنهادات تا ساعت 14:15روز دو شنبه مورخه 1397/11/08 بوده و پيشنهادهاي واصله رأس ساعت 14:30 همان تاريخ در کميسيون مزايده سازمان واقع در ميدان آذر بايجان –به طرف فرودگاه –نرسيده به پل  آجي چاي –ساختمان شماره 2 –سالن کنفرانس سازمان باز و قرائت خواهد شد.کليه پيشنهاد دهندگان بايستي اسناد ومدارک دريافت شده را با قيد قبولي شرايط امضاء وضميمه اسناد نموده وتسليم نمايند.
عليرضا اصغري – مدير عامل

برای دریافت اقلام موجود لطفا کلیک کنید


 


حسن رفیعی هشجین