دسترسی سریع
 
تاریخ : پنجشنبه 7 شهريور 1398     |     کد : 1083

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی بارگیری وحمل پسماندهای عادی شده بیمارستانی

سازمان مديريت پسماندهای  شهرداری تبريز به استناد مجوز اخذ شده  نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی بارگیری و حمل پسماندهای بیمارستانی به شرح ذیل، با شرايط اعلامی در اسناد مناقصه اقدام نمايد.
بارگیری و حمل روزانه پسماندهاي عادی شده بیمارستانی از بیمارستانهای سطح شهر تبریزو مراکز مرتبط به مقصد مراكز دفن پسماندهاي شهري شهرداري تبريز واقع درکیلومتر13 جاده اسپيران بوسیله حداقل 3 دستگاه خودروی 5 تن روپوشیده جک دارباحداقل مدل 1385 شمسی و یا معادل میلادی آن  با قیمت پایه کل سالانه 5/290/920/000 ریال و سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 265/000/000 ریال.
لذا کليه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از تاریخ06/06/ 1398 لغایت 17/06/1398 جهت دريافت اسناد و تسليم پيشنهادات و شرکت در مناقصه به آدرس: تبريز، ميدان آذربايجان، بطرف فرودگاه ، نرسيده به پل آجي چاي، سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز مراجعه نمايند. شماره تماس:32611115 -041
آخرین مهلت دریافت پیشنهادات  تاساعت 14 روز یکشنبه مورخه 1398/06/17 بوده و پیشنهادهاي واصله رأس ساعت 14/30 همان تاریخ در کمیسیون مناقصه در محل سالن جلسه سازمان مدیریت پسماند باز و قرائت خواهد شد.
علیرضا اصغری – مدیر عامل
 


PDF چاپ چاپ