دسترسی سریع
 
تاریخ : سه شنبه 12 شهريور 1398     |     کد : 1085

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی واگذاری حمل پسماندهای شهری

آگهی مناقصه عمومی واگذاری حمل پسماندهای شهری از ایستگاه میانی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریزبه مراکزدفن و کارخانه تولید کمپوست به همراه یک دستگاه لودر با راننده جهت بارگیری

سازمان مديريت پسماندهای  شهرداری تبريز به استناد مجوز اخذ شده  در نظر دارد نسبت به  برگزاری مناقصه حمل پسماندهاي شهري با دستگاههاي سمي تريلر به همراه کشنده (به تعداد حداقل دوازده دستگاه با حداقل مدل کشنده 1375 شمسی و یا معادل میلادی آن )  از سایت میانی  سازمان و اقع در میدان آذربایجان  به مقصد کارخانه پردازش زباله و تولید کمپوست واقع در کیلومتر حدود 17 جاده اسپیران و مجتمع لندفیل شهر تبریز در کیلومترحدود 13جاده اسپيران و به همراه لودر با راننده به صورت تمام وقت جهت بارگیری ، با شرايط اعلامی در اسناد مناقصه بمدت  یک سال شمسی اقدام نمايد. میانگین تناژ حمل پسماندها 830 تن در روز و مبلغ کل برآورد اولیه یک ساله 34/778/054/100ریال (سی و چهار میلیاردو هفتصدو هفتادو هشت میلیون و پنجاه و چهار هزارو یکصد ریال) به ازای حمل هرتن پسماند موضوع مناقصه مبلغ 114/798 ریال(صدو چهارده هزارو هفتصدونود و هشت  ریال) و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1/740/000/000ریال (یک میلیارد و هفتصدو چهل میلیون ريال) می باشد.
لذا کليه اشخاص حقوقی می توانند از تاریخ1398/06/09 لغایت 1398/06/24جهت دريافت اسناد شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهادات به آدرس تبريز - ميدان آذربايجان – بطرف فرودگاه – نرسيده به پل آجي چاي- سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز مراجعه نمايند.شماره تماس:32611115-041
آخرین مهلت دریافت پیشنهادات  تاساعت 14 روز یکشنبه  مورخه 1398/06/24 بوده و پیشنهادهاي واصله رأس ساعت 14/30 همان تاریخ در کمیسیون مناقصه در محل سالن جلسه سازمان مدیریت پسماند باز و قرائت خواهد شد.
علیرضا اصغری – مدیر عامل
 


PDF چاپ چاپ