دسترسی سریع
 
تاریخ : سه شنبه 9 مهر 1398     |     کد : 1092

آگهی تجدید مناقصه

آگهی تجدید مناقصه عمومی اجاره ماشین آلات سنگین

آگهی تجدید مناقصه عمومی اجاره ماشین آلات سنگین

سازمان مديريت پسماندهای شهرداری تبريز به استناد مجوز اخذ شده در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی تک مرحله ای اجاره ماشین آلات سنگین به شرح زیر، با شرايط اعلامی در اسناد مناقصه به مدت یکسال شمسی اقدام نمايد.
1- بلدوزر D8 –  به تعداد دو 2 دستگاه- با کارکرد میانگین 12ساعت در طول شبانه روز برای هر دستگاه و با قیمت پایه هر ساعت 1/200/000 ریال برای هر دستگاه
2- غلطك بزرگ ويبره‌اي خودرويي یا پاچه بزی(بافشاركوبش100تن) مجهز بودن لاستيك هاي خودرو به زنجير- به تعداد یک دستگاه- میانگین کارکرد 12ساعت در طول شبانه روز با قیمت پایه هر ساعت 800/000 ریال
محل اجرای عملیات: مراکز دفن سازمان، واقع دركيلومتر13جاده اسپيران با ميزان برآورد کل اولیه14/016/000/000ريال (چهارده میلیاردو شانزده میلیون ریال ) و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 700/800/000ریال(هفتصد میلیون و هشتصد هزارریال ) می باشد.
لذا کليه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از تاریخ 08/07/1398 لغایت 21/07/1398جهت دريافت اسناد شرکت در مناقصه و تسليم پيشنهادات به آدرس: تبريز- ميدان آذربايجان- بطرف فرودگاه- نرسيده به پل آجي چاي- سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز- واحد امور قرارداد مراجعه نمايند. شماره تماس: 32611115-041
آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا ساعت14روز یکشنبه مورخه 1398/07/21بوده و پیشنهادهاي واصله رأس ساعت 14/30 همان تاریخ در کمیسیون مناقصه در محل سالن کنفرانس سازمان باز و قرائت خواهد شد، کلیه پیشنهاد دهندگان بایستی اسناد و مدارک دریافت شده را با قید قبولی شرایط امضاء و ضمیمه اسناد نموده و تسلیم نمایند.
علیرضا اصغری – مدیر عامل
 


PDF چاپ چاپ