دسترسی سریع
 
تاریخ : سه شنبه 30 مهر 1398     |     کد : 1100

آگهی تجدید مناقصه

آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی واگذاری حمل پسماندهای شهری از ایستگاه میانی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریزبه مراکزدفن و کارخانه تولید کمپوست به همراه یک دستگاه لودر با راننده جهت بارگیری

سازمان مديريت پسماندهای  شهرداری تبريز به استناد مجوز اخذ شده  در نظر دارد نسبت به  تجدید مناقصه عمومی حمل پسماندهاي شهري با دستگاههاي سمي تريلر به همراه کشنده (به تعداد حداقل دوازده دستگاه با حداقل مدل کشنده 1375 شمسی و یا معادل میلادی آن )  از سایت میانی  سازمان واقع در میدان آذربایجان  به مقصد کارخانه پردازش زباله و تولید کمپوست واقع در کیلومتر 17 جاده اسپیران و مراکز دفن زباله شهر تبریز در کیلومتر 13جاده اسپيران و به همراه یکدستگاه  لودر با راننده به صورت تمام وقت جهت بارگیری ، با شرايط اعلامی در اسناد مناقصه بمدت  یک سال شمسی اقدام نمايد. میانگین تناژ حمل پسماندها 830 تن در روز و مبلغ کل برآورد اولیه یک ساله  42/413/000/000 ریال ( چهل و دو میلیاردو چهارصدو سیزده میلیون ریال) به ازای حمل هرتن پسماند موضوع مناقصه مبلغ 140/000 ریال( یکصدو چهل هزارریال) و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 2/130/000/000 ریال (دو  میلیارد و یکصدو سی  میلیون ريال) می باشد.
لذا کليه اشخاص حقوقی می توانند از تاریخ1398/07/30 لغایت 1398/08/11 جهت دريافت اسناد شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهادات به آدرس تبريز - ميدان آذربايجان – بطرف فرودگاه – نرسيده به پل آجي چاي- سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز مراجعه نمايند.شماره تماس:32611115-041
آخرین مهلت دریافت پیشنهادات  تاساعت 14 روز شنبه مورخه 1398/08/11 بوده و پیشنهادهاي واصله رأس ساعت 14/30 همان تاریخ در کمیسیون مناقصه در محل سالن جلسه سازمان مدیریت پسماند باز و قرائت خواهد شد.
علیرضا اصغری - مدیرعامل
 


PDF چاپ چاپ