دسترسی سریع
 
تاریخ : شنبه 9 آذر 1398     |     کد : 1119

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی بارگیری وحمل پسماندهای عادی شده بیمارستانی

سازمان مديريت پسماندهای شهرداری تبريز به استناد مجوز اخذ شده در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی بارگیری و حمل پسماندهای بیمارستانی به شرح ذیل، با شرايط اعلامی در اسناد مناقصه اقدام نمايد.

سازمان مديريت پسماندهای  شهرداری تبريز به استناد مجوز اخذ شده  نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی بارگیری و حمل پسماندهای بیمارستانی به شرح ذیل، با شرايط اعلامی در اسناد مناقصه اقدام نمايد.
بارگیری و حمل روزانه پسماندهاي عادی شده بیمارستانی از بیمارستانهای سطح شهر تبریزو مراکز مرتبط به مقصد مراكز دفن پسماندهاي شهري شهرداري تبريز واقع درکیلومتر13 جاده اسپيران بوسیله حداقل 3 دستگاه خودروی 5 تن روپوشیده جک دارباحداقل مدل 1385 شمسی و یا معادل میلادی آن  با قیمت پایه کل سالانه 5/340/960/000 ریال (پنج میلیاردو سیصدو چهل میلیون و نهصدو شصت هزار ریال ) و سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 270/000/000 ریال(دویست و هفتاد میلیون ریال)
لذا کليه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط می توانند از تاریخ  1398/09/05 لغایت 1398/09/16 جهت دريافت اسناد مناقصه و تسليم پيشنهادات و شرکت در مناقصه به آدرس: تبريز، ميدان آذربايجان، بطرف فرودگاه ، نرسيده به پل آجي چاي، سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز مراجعه نمايند. شماره تماس:32611115 -041
آخرین مهلت دریافت پیشنهادات  تاساعت 14 روز شنبه مورخه 1398/09/16 بوده و پیشنهادهاي واصله رأس ساعت 14/30 همان تاریخ در کمیسیون مناقصه در محل سالن جلسه سازمان مدیریت پسماند باز و قرائت خواهد شد.
علیرضا اصغری - مدیرعامل
                                                                                                                                    


PDF چاپ چاپ