دسترسی سریع
 
تاریخ : دوشنبه 9 دي 1398     |     کد : 1127

آگهی مزایده

آگهی مزایده عمومی فروش خودروهای سبک و سنگین

آگهی مزایده عمومی فروش خودروهای سبک و سنگین

سازمان مديريت پسماندهای شهرداری تبريز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1008-3794 مورخه 1398/08/18 هیئت مدیره سازمان نسبت به برگزاری مزایده عمومی فروش خودروهای سبک و سنگین مازاد بر نیاز سازمان با شرایط اعلامی در اسناد مزایده اقدام نماید.  لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند جهت بازدید از خودروها و تهیه اسناد مزایده از تاریخ 08/10/1398 لغایت 22/10/1398 به آدرس: تبريز- ميدان آذربايجان- بطرف فرودگاه- نرسيده به پل آجي چاي- سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز مراجعه نمايند. شماره تماس: 32611115-041
آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا ساعت14روز یکشنبه مورخه 22/10/1398بوده و پیشنهادهاي واصله رأس ساعت 14/30 همان تاریخ در کمیسیون مزایده در محل سالن جلسه سازمان باز و قرائت خواهد شد.
علیرضا اصغری – مدیر عامل
برای مشاهده لیست خودروها لطفا کلیک کنید
 


PDF چاپ چاپ