دسترسی سریع
 
تاریخ : پنجشنبه 20 شهريور 1399     |     کد : 1219

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی

مناقصه عمومی واگذاری انجام خدمات حمل پسماندهاي شهري با دستگاههاي سمي تريلر به همراه کشنده

سازمان مديريت پسماندهای  شهرداری تبريز به استناد مجوز شماره  1008-2163مورخه 1399/05/15هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به  برگزاری مناقصه عمومی واگذاری انجام خدمات حمل پسماندهاي شهري با دستگاههاي سمي تريلر به همراه کشنده (به تعداد حداقل 12 دستگاه) از سایت میانی سازمان واقع در میدان آذربایجان  به مقصد کارخانه پردازش زباله و تولید کمپوست و مراکز دفن  سازمان واقع در جاده اسپيران به همراه یکدستگاه لودر با راننده به صورت تمام وقت ، با شرايط اعلامی در اسناد مناقصه بمدت  یک سال شمسی اقدام نمايد. میانگین تناژ حمل پسماندها1000 تن در روز و مبلغ کل برآورد اولیه یکساله81/030/000/000 ریال  (هشتادو یک میلیاردو سی میلیون ریال) به ازای حمل هرتن پسماند موضوع مناقصه مبلغ 222/000 ریال(دویست و بیست و دو هزارریال) و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 4/100/000/000ریال  (چهار میلیاردو یکصد میلیون  ريال) می باشد.
لذا کليه شرکتهای حائز شرايط می توانند از تاریخ 1399/06/18 لغایت1399/07/01 جهت دريافت اسناد شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهادات به آدرس تبريز - ميدان آذربايجان – بطرف فرودگاه – نرسيده به پل آجي چاي- سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز مراجعه نمايند.شماره تماس:04132611115
آخرین مهلت دریافت پیشنهادات حداکثر تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخه  1399/07/01 بوده و زمان بازگشایی و قرائت پیشنهادات ساعت 13/30 مورخه 1399/07/01 در محل سالن جلسه سازمان مدیریت پسماندشهرداری تبریز خواهد بود.
علیرضا اصغری – مدیر عامل
 


PDF چاپ چاپ