دسترسی سریع
 
تاریخ : چهارشنبه 16 مهر 1399     |     کد : 1225

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی اجاره ماشین آلات سنگین

سازمان مديريت پسماندهای شهرداری تبريز به استناد مجوز شماره 1008-2166مورخه1399/05/15 هیئت مدیره سازمان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین به شرح زیر، با شرايط اعلامی در اسناد مناقصه به مدت یکسال شمسی اقدام نمايد.
1- بلدوزر D8  به تعداد 2 دستگاه- با کارکرد میانگین 12ساعت در طول شبانه روز برای هر دستگاه و با قیمت پایه هر ساعت 1/470/000ریال برای هر دستگاه
2- غلطك بزرگ ويبره‌اي خودرويي یا پاچه بزی(بافشاركوبش100تن) مجهز بودن لاستيك هاي خودرو به زنجير- به تعداد یک دستگاه- میانگین کارکرد 12ساعت در طول شبانه روز با قیمت پایه هر ساعت  1/050/000 ریال
محل اجرای عملیات در مراکز دفن سازمان واقع در جاده اسپيران بوده و ميزان کل برآورد اولیه یکساله 17/476/200/000ریال(هفده میلیاردو چهارصدو هفتادو شش میلیون و دویست هزارريال)و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه875/000/000 ریال (هشتصدو هفتادو پنج میلیون ریال) می باشد.
لذا کليه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از تاریخ1399/07/10 لغایت  1399/07/23 جهت دريافت اسناد شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهادات به آدرس: تبريز- ميدان آذربايجان- بطرف فرودگاه- نرسيده به پل آجي چاي- سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز مراجعه نمايند. شماره تماس: 32611115-041
آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تاساعت13روز چهارشنبه مورخه 1399/07/23 بوده و پیشنهادهاي واصله رأس ساعت 13/30 همان تاریخ در کمیسیون مناقصه در محل سالن جلسه سازمان باز و قرائت خواهد شد.
علیرضا اصغری – مدیر عامل
 


PDF چاپ چاپ