دسترسی سریع
 
تاریخ : شنبه 10 آبان 1399     |     کد : 1229

مــدیــر عــامــل ســازمــان مــدیــریــت پــســمــانــد شــهرداري تــبــريز :

ماشین آلات زمستانی تجهیز شدند

مــاشــیــن آلــات زمــســتــانــے ســازمــان مــدیــریــت پــســمــانــد بــراے ارائه خــدمــات هرچــه بــهتــر بــه شــهرونــدان عــزیــز در فــصــول ســرد و پــر بــارش ســال بــه تــجــهیــزات زمــســتــانــے مــجــهز شــدنــد.

مــدیــر عــامــل ســازمــان مــدیــریــت پــســمــانــد گــفــت :بــراے ایــنــڪــه مــاشــیــن آلــات ســازمــان در هنــگــام ســرمــا و بــارنــدگــے در ارائه خــدمــات بــه بــا مــشــڪــل مــواجــه نــشــونــد لــوازم زمــســتــانــے مــورد نــیــاز ایــن خــودروها در راســتــاے بــهبــود خــدمــات رســانــے بــه شــهرونــدان عــزیــز تــهیــه شــدنــد.

عــلــیــرضــا اصــغــرے افــزود :لــوازم زمــســتــانــے ڪــه در اولــويت قــرار دارنــد اعــم از لــاســتــیــڪ،ضــد یــخ و روغــن مــوتــور بــه انــدازه نــیــاز تــهیــه شــده‌انــد و انــ‌شــاءالــلــه در مــواقــع بــارنــدگــے و ســرمــا بــا مــشــڪــل خــاصــے مــواجــه نــخــواهیــم شــد.

او در آخــر خــاطــر نــشــان ڪــرد :شــهرونــدان تــبــریــزے همــیــشــه یــار و یــاور عــوامــل و پــاڪــبــانــان ســازمــان مــدیــریــت پــســمــانــد در پــیــشــگــیــرے از بــروز هرگــونــه مــشــڪــل بــودنــد و در بــارشــ‌هاے پــیــش رو نــیــز انــ‌شــاءالــلــه بــا رعــايت مــســائلــے همــچــون تــردد ڪــم در هنــگــام بــارش یــاریــ‌گــر ایــن عــزیــزان بــاشــنــد.


PDF چاپ چاپ