واحد سازمانی
علی  حسین نژاد اصغری
نام کارمند :علی نام خانوادگی:حسین نژاد اصغری
سمت سازمانی :معاون اداری و مالی شماره تماس :