واحد سازمانی
یوسف اثنی عشری
نام کارمند :یوسف نام خانوادگی:اثنی عشری
سمت سازمانی :معاون پردازش و دفع پسماند شماره تماس :