واحد سازمانی
امیر علی اکبری
نام کارمند :امیر نام خانوادگی:علی اکبری
سمت سازمانی :مدیر درآمد شماره تماس :