واحد سازمانی
عباس  خالقی
نام کارمند :عباس نام خانوادگی:خالقی
سمت سازمانی :مدیر اجرایی شماره تماس :