واحد سازمانی
رسول حقیقت
نام کارمند :رسول نام خانوادگی:حقیقت
سمت سازمانی :مسئول ستاد تفکیک و نخاله شماره تماس :