واحد سازمانی
عبدالرضا حاتمی
نام کارمند :عبدالرضا نام خانوادگی:حاتمی
سمت سازمانی :مسئول فضای سبز شماره تماس :