واحد سازمانی
ساسان قلی زاده
نام کارمند :ساسان نام خانوادگی:قلی زاده
سمت سازمانی :مسئول امور ارتباطات شماره تماس :