دسترسی سریع
 
  صفحه طرح و برنامه ریزی

             حبیبه هراتی

متولد 1350
کارمند رسمی شهرداری تبریز
مدرک تحصیلی  دانشجوی دکترای آلودگی محیط زیست

سوابق اجرایی
مسئول آزمایشگاه مواد حیاتی دانشگاه تهران
مسئول کنترل کیفی شرکت تولید کود آلی شهرداری تبریز
مدیر امور اداری و سرپرست پژوهش شرکت کود آلی شهرداری تبریز
مدیر آموزش و پژوهش شرکت تولید کود آلی شهرداری تبریز
رئیس اداره طرح و برنامه ریزی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز
سرپرست معاونت اداری و مالی سازمان مدیریت پسماند با حفظ سمت
مدیر امور اداری و مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند با حفظ سمت
معاون طرح و برنامه ریزی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز

شرح وظایف اداره طرح و برنامه

1- تهيه طرح ها وبرنامه هاي كوتاه مدت و بلندمدت اجرائي بارعايت صرفه و صلاح سازمان

2- مطالعه وبررسي پيشنهادات و طرحهاي ارائه شده

3- توجه به نحوه اجراي طرح و پيگيري مداوم و برطرف نمودن مشكلات و نارسايي هاي احتمالي و پيشنهادهاي اصولي در جهت رفع معضلات

4- ارتباط مداوم با كليه معاونت ها به منظور تبادل اطلاعات مفيد وموثر علمي درجهت تشخيص نيازها در واحدهاي مربوط

5- تهيه طرح ها و برنامه ريزي درجهت شناخت منابع بالقوه و بالفعل به منظور بالابردن منابع مالي سازمان

6- نظارت وكنترل براجراي بودجه ونحوه بهره برداري هاي صحيح از اعتبارات مصوب درسازمان

7- كنترل و نظارت مستمر براجراي پروژه هاي سازمان وتهيه فرمهاي پيشرفت فيزيكي و ارائه به مافوق

8- مطالعه آمار وعملكرد درآمدها و هزينه ها درخصوص كاهش هزينه و افزايش درآمد سازمان

9-تهیه و تنظیم برنامه هاى کوتاه، میان و بلندمدت و برنامه های جامع منطقه اى استان با مشارکت واحدهاى سازمان و پیگیری و دفاع از آن تامرحله تصویب و ابلاغ از طریق مراجع قانونى ذیربط
10-تهیه و تنظیم دستورالعمل هاى اجرایى برنامه هاى مصوب و ارائه گزارشات تحلیلى
11-نظارت بر اجراى طرحها و برنامه هاى مصوب و ارائه گزارشات تحلیلى از عملکردها
12-ارزشیابى چگونگى پیشرفت طرحها و برنامه هاى سازمان در مقایسه با اهداف مورد نظر
13-تهیه و تنظیم و ارائه موافقت نامه هاى مربوط به بودجه سالانه سازمان جهت مبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان
14-تهیه و تنظیم ابلاغیه هاى مربوط به تخصیص اعتبارات جارى و ارزى و سایر منابع از سازمانهاى ذیربط
15-انجام اقدامات لازم به منظور اخذ تخصیص اعتبارات جارى و عمرانى و ارزى و سایر منابع از سازمانهاى ذیربط
16-بررسى و پیگیرى افزایش یا کاهش اعتبارات طرحهای عمرانى و مواد هزینه اعتبارات جارى سازمان با توجه به پیشنهادات واصله از واحدهاى ذیربط در چهار چوب مقررات
17-برنامه ریزی در جهت جذب و هدایت اعتبارات بانکى مورد نیاز طرحها و برنامه های سازمان و حضور در مراجع ذیصلاح پولی و بانکى بمنظور توجیه و دفاع از برنامه ها و دفاع از اعتبارات مورد نیاز
18-اجراى نظامها و دستورالعمل هاى مربوط به آمار و اطلاعات مصوب